Przejdź do głównej treści »

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin obowiązuje klientów, którzy zakupili towar przed 24.12.2014r.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki zawierania umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a sklepem internetowym www.4spaw.pl
2.Sprzedającym towary w sklepie internetowym www.4spaw.pl jest spółka WROCŁAWSKIE ZAKŁADY APARATURY SPAWALNICZEJ WROZAS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kaczeńcowej 12, 51-180 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152968  posiadająca numer NIP 895-17-86-820, REGON:9328959552, o kapitale zakładowym 290.000 zł.
3.Szczegółowy opis towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz ceny poszczególnych towarów podane są na stronie internetowej www.4spaw.pl. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). O ile nie zastrzeżono inaczej, ceny nie zawierają kosztów dostawy towaru. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili, co nie dotyczy jednak towarów już zamówionych.
4.O ile nie zastrzeżono inaczej, do ceny towaru doliczony zostanie koszt dostawy towaru w wysokości określonej w zamówieniu składanym i akceptowanym przez Kupującego.
5.Na oferowane produkty Sprzedający udziela gwarancji prawidłowego działania w okresie:

  • 24 miesięcy – na urządzenia spawalnicze

Szczegółowe warunki gwarancji określa każdorazowo karta gwarancyjna dołączona do sprzedawanego produktu.
6.Przedstawione towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie oznacza ich dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
7.Zakupy w sklepie internetowym www.4spaw.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz przedsiębiorców.
8.Zamówienia i umowy zawarte w skutek ich złożenia są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. Zamówienia z dostawą towaru poza terenem Polski uważa się za niezłożone.
9.Przedsiębiorcą w rozumieniu regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
10.Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11.Z chwilą złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w tym na przekazanie danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia – w szczególności doręczycielom zakupionego towaru. O ile nie zastrzeżono inaczej, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Złożenie zamówienia i podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne. Sprzedający zapewnia ochronę przekazanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Stosownie do przepisów tej ustawy Kupującemu przysługuje w szczególności prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania lub żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
12.Warunkiem zawarcia umowy jest uprzednie zapoznanie się przez Kupującego z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści w składanym zamówieniu.

II.ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY. ZAPŁATA CENY

1.Kupujący składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w „koszyku” sklepu internetowego. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę i przez wszystkie dni tygodnia. Kupujący zobowiązany jest podać wszystkie dane, które są oznaczone w formularzu jako niezbędne do złożenia zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy jest m.in. posiadanie i podanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2.Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia w drodze poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego. Nieotrzymanie przez Kupującego potwierdzenia zamówienia w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało złożone. Kupujący powinien w takim przypadku sprawdzić w szczególności, czy podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy, czy jego konto pocztowe pozostaje aktywne i nie jest przepełnione. W razie potrzeby Kupujący może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, wysyłając e-mail na adres podany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej sklepu internetowego www.4spaw.pl
3.Potwierdzenie zamówienia przesłane na adres e-mail Kupującego, o którym mowa w pkt 2 powyżej, stanowi ofertę Sprzedającego sprzedaży towaru lub towarów wyszczególnionych w potwierdzeniu zamówienia. Oferta ta jest ważna przez 14 dni i w tym okresie Kupujący, w celu zawarcia umowy, zatwierdza złożone zamówienie „klikając” w link zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Sprzedającego zatwierdzenia zamówienia Kupującego dokonanego w powyższy sposób. Zamówienia niezatwierdzone w powyższy sposób i we wskazanym terminie uważa się za niezłożone.
4.Zamówienie wiąże Kupującego od chwili zatwierdzenia zamówienia w sposób wskazany w pkt 3 powyżej, tj. od chwili „kliknięcia” w link zawarty w e-mailu otrzymanym od Sprzedającego.
5.Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia. Skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych danych ponosi Kupujący. Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub zachodzi podejrzenie, że są one nieprawdziwe lub że złożone zamówienie jest nieważne. W przypadku zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą płatniczą, Sprzedający zwróci Kupującemu dokonane przez niego wpłaty. Sprzedający uprawniony jest również do weryfikacji danych podawanych przez Kupującego, w szczególności w drodze przeprowadzenia rozmowy telefonicznej w celu weryfikacji prawidłowości zamówienia.
6.Sprzedający może również odstąpić od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący zalega względem Sprzedającego z płatnościami wynikającymi z wcześniejszych transakcji.
7.W uzasadnionych sytuacjach, za uprzednią zgodą Sprzedającego możliwa jest zmiana złożonego zamówienia. W celu złożenia wniosku o dokonanie zmiany Kupujący powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, wysyłając e-mail na adres podany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej sklepu internetowego www.4spaw.pl W przypadku zaakceptowania przez Sprzedającego wnioskowanej zmiany, termin dostawy liczony jest od dnia wyrażenia przez Sprzedającego zgody na zmianę.
8.Składając zamówienie Kupujący dokonuje wyboru sposobu zapłaty za zamawiany towar. Możliwe są następujące sposoby płatności:
a)przy odbiorze (wysyłka za pobraniem), lub
b)z góry przelewem na następujące konto Sprzedającego: 04 1240 6814 1111 0000 4936 2697 w banku PEKAO SA
9.W przypadku wyboru płatności przelewem lub w/w kartami płatniczymi zamówienie realizowane jest po otrzymaniu przez Sprzedającego pełnej zapłaty za zamówiony towar i za dostawę. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. Od tego dnia liczony jest termin dostawy towaru.
10.Sprzedający jest związany zamówieniem Kupującego i jest zobowiązany do wykonania zamówienia:
a)przy płatności za pobraniem (przy odbiorze) – z chwilą otrzymania przez Sprzedającego zatwierdzenia zamówienia Kupującego dokonanego w sposób i w terminie określonych w pkt 3 powyżej („kliknięcie” w link),
b)przy płatności przelewem lub w/w kartami płatniczymi – po otrzymaniu przez Sprzedającego zatwierdzenia zamówienia Kupującego dokonanego w sposób i w terminie określonych w pkt 3 powyżej („kliknięcie” w link) oraz otrzymaniu pełnej zapłaty za zamówiony towar i za dostawę.
11.Na życzenie Kupującego wyrażone przy składaniu zamówienia Sprzedający wystawi i dołączy do przesyłki fakturę VAT.

III.TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

1.Termin otrzymania przesyłki przez Kupującego określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie – do 7 dni roboczych liczonych od dnia, w którym spełnione zostaną warunki określone w pkt II.10. powyżej. Pod pojęciem dni roboczych rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.Dostawy realizowane są za pośrednictwem kuriera – firmy DHL z siedzibą w Warszawie. O ile nie zastrzeżono inaczej, koszt dostawy w wysokości określonej w zamówieniu ponosi Kupujący.
3.Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Kupującego.
4.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, w szczególności z powodu niedostępności zamówionego towaru. Sprzedający poinformuje o tym Kupującego drogą e-mailową niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie określonym w pkt 1 powyżej. Jakakolwiek suma pieniężna otrzymana od Kupującego podlega wówczas w całości zwrotowi.
5.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.
6.W przypadku płatności za towar przy odbiorze (za pobraniem), warunkiem wydania towaru jest przekazanie doręczycielowi pełnej zapłaty za towar i dostawę, zgodnie z zatwierdzonym zamówieniem.

IV.REKLAMACJE

1.Reklamacje dotyczące dostarczenia przesyłki: Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. W przypadku widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zastrzeżeń doręczycielowi przesyłki (kurierowi), sporządzenia, podpisania i zachowania egzemplarza protokołu spisanego z doręczycielem, jak również zachowania opakowania uszkodzonej przesyłki, a następnie niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu pisemnie na adres l.wesolowski@aspaspaw.pl załączając opis reklamacji, dowód zakupu towaru oraz kopię protokołu sporządzonego w obecności doręczyciela. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący winien przesłać na wskazany wyżej adres uszkodzony towar wraz jego opakowaniem, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w pkt III.2. niniejszego regulaminu paczką lub przesyłką ekonomiczną (standardową). Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących ubytków lub uszkodzeń mechanicznych powstałych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela. Niewidoczne przy odbiorze przesyłki ubytki lub uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki, pisemnie na w/w adres i zgodnie z powołanymi zasadami. W przypadku pozytywnego dla Kupującego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki zostanie Kupującemu zwrócony na wskazany przez niego rachunek bankowy, pod warunkiem przesłania uszkodzonego towaru na w/w adres i zgodnie z w/w zasadami, po udokumentowaniu poniesionych kosztów przesyłki.
2.Reklamacje dotyczące niezgodności towaru w umową (w tym wady zakupionego towaru): w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, w szczególności stwierdzenia wady towaru, z zastrzeżeniem pkt 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest do przesłania reklamowanego towaru na adres ul. Kaczeńcowa 12, 51-180 Wrocław, wraz z kopią dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym www.4spaw.pl oraz opisem reklamacji. W przypadku pozytywnego dla Kupującego rozpatrzenia reklamacji, koszt przesyłki zostanie Kupującemu zwrócony na wskazany przez niego rachunek bankowy, pod warunkiem przesłania reklamowanego towaru na w/w adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w pkt III.2. niniejszego regulaminu paczką lub przesyłką ekonomiczną (standardową), po udokumentowaniu poniesionych kosztów przesyłki.
3.Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru w sposób wskazany w pkt 2 powyżej. Reklamacje Kupujących będących konsumentami, dotyczące niezgodności towaru z umową (wady towaru), rozpatrywane są w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji i dostarczenia reklamowanego towaru w w/w sposób.
4.Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności wskutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania zakupionego towaru.
5.W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeżeli naprawa lub wymiana nie będą możliwe lub będą wymagać nadmiernych kosztów – zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji i wskazania przez Kupującego numeru rachunku bankowego. Kupujący będący konsumentem, w przypadku pozytywnego dla niego rozpatrzenia reklamacji i braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, zachowuje również uprawnienie do zatrzymania reklamowanego towaru i odpowiedniego do wady obniżenia jego ceny.
6.Prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową (w tym wady towaru) przysługuje:
a)Kupującemu będącemu konsumentem – w ciągu dwóch lat od wydania towaru, pod warunkiem zgłoszenia Sprzedającemu niezgodności towaru z umową w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia,
b)Kupującemu będącemu przedsiębiorcą – w ciągu roku od wydania towaru, pod warunkiem zgłoszenia Sprzedającemu wady towaru niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

V.ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU (DOT. KONSUMENTÓW)

1.Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając w tym terminie Sprzedającemu pisemne oświadczenie wyrażające wolę odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.W razie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 1 powyżej Kupujący (konsument) powinien odesłać zakupiony towar, w stanie niezmienionym i kompletnym (z dołączonym do towaru sprzętem, częściami i dokumentami, w tym instrukcją obsługi), wraz z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i informacją o numerze rachunku bankowego Kupującego (konsumenta), na następujący adres: ul. Kaczeńcowa 12, 51-180 Wrocław. Koszt odesłania zakupionego towaru ponosi Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek przesłanych „za pobraniem”.
3.Sprzedający zwróci zapłaconą przez Kupującego (konsumenta) cenę zwracanego towaru przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego towaru zwróconego wraz z wymaganymi dokumentami w sposób opisany w pkt 2 powyżej. Koszty wcześniejszej dostawy i odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.
4.Opisane powyżej prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w przypadku zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego (konsumenta) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów także przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271, ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176, ze zm.).
2.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 02.04.2010.
3.Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.4spaw.pl przy czym do zamówień już złożonych stosuje się regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.

SEO

Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0