Przejdź do głównej treści »

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014

REGULAMIN SPRZEDAŻY  SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do Klientów, którzy dokonali zakupu Towarów po 24.12.2014r.

 

§1

Podstawowe pojęcia

 

Sprzedawca -  Wrocławskie Zakłady Aparatury Spawalniczej „WROZAS” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kaczeńcowej 12, 51-180 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000152968, NIP 8951786820, REGON 9328959552 kapitał zakładowy 290 000,00 zł.

Sklep – serwis internetowy Sprzedawcy, dostępny pod domeną: www.4spaw.pl, za pośrednictwem,

którego Kupujący (Klient) może złożyć zamówienie.

Umowa zawarta na odległość – jest to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu, a której szczegółowy opis i cena podane są na stronie internetowej www.4spaw.pl 

Zamówienie – oświadczenie Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość towarów; rodzaj dostawy; cenę; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym  a Sprzedającym.

Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

Trwały nośnik – jest to materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy (sprzedawcy) przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmuje rzecz w posiadanie.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym( Klientem) umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego (Klienta) ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.4spaw.pl
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących (Klientów) Sklepu. Kupujący (Klient) zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowy w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.
 5. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towarów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących.

 

§3

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Kupujący (Klient) akceptuje treść Regulaminu.
 2.  Kupujący (Klient) składa zamówienie wypełniając formularz zamówienia  po skompletowaniu zamawianych pozycji w „koszyku” sklepu internetowego. Kliknięcie ikony „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza przyjęcie po stronie Kupującego (Klienta) obowiązku zapłaty. Zamówienia od Kupujących (Klientów) przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Kupujący (Klient) po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej, na podany przez Kupującego (Klienta) adres e – mail. W e-mailu o którym mowa w zdaniu poprzednim Kupujący (klient) otrzymuje następujące informacje:

a) nadany numer zamówienia,

b) dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,

c) łączna cena brutto,

d) sposób i termin zapłaty,

e) sposób i termin realizacji zamówienia,

f) prawo do odstąpienia od umowy – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 1. Potwierdzenie otrzymania zamówienia , potwierdza fakt , że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Kupującego (Klienta) i  rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 2.  Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy Stronami umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca  oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Kupującego (Klienta) zostało zrealizowane, niezwłocznie w sytuacji:

 

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b)  w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

 1. Sprzedawca oświadcza, że jeżeli kupującym jest konsument maksymalny termin realizacji zamówienia (wydania rzeczy) nie przekroczy 30 dni liczonych od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:30 do 15:30.
 3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Kupującego (Klienta) wystawiamy faktury VAT.
 4. Dostępnymi środkami porozumiewania się  Kupującego (Klienta) ze Sklepem są:
  1. Telefon – 71 30 67 131 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne)
  2. E-mail – info@4spaw.pl
  3. Fax – 71 30 67 132
  4. Adres korespondencyjny – Wrocławskie Zakłady Aparatury Spawalniczej WROZAS Sp. z o.o., ul. Kaczeńcowa 12, 51-180 Wrocław.
 5. Podana w zamówieniu cena stanowi cenę jaką Kupujący (Klient) zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem. Do ceny, o której mowa w zdaniu poprzednim doliczony zostanie, o ile nie postanowiono inaczej koszt dostawy towaru w wysokości określonej w zamówieniu składanym przez Kupującego (Klienta).
 6. Jeżeli  Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 10 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 
 7. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią uzasadnioną zgodą Sprzedawcy możliwa jest zmiana złożonego zamówienia. W celu złożenia wniosku o dokonanie zmiany Kupujący (Klient) powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta wysyłając e – mail na adres podany w ust. 9 pkt b niniejszego paragrafu. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania wniosku Kupującego (Klienta). O sposobie rozpatrzenia wniosku Kupującego (Klient) zostanie poinformowany w formie wiadomości e – mail przesłanej na zwrotny adres e – mail, z którego nadano wniosek. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, termin dostawy liczony jest od dnia wyrażenia Sprzedawcy zgody na wnioskowaną zmianę lub w przypadku wyboru sposobu zapłaty określonego w § 3 ust. 9 pkt b od momentu zaksięgowania się środków na rachunku bankowym Sprzedawcy, w zależności co nastąpiło wcześniej.

 

 

§4

 Koszty i warunki dostawy, czas realizacji zamówienia

 

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem kuriera firmy DHL z siedzibą w Warszawie.
 2. O ile nie postanowiono inaczej koszt dostawy ponosi Kupujący (Klient). Opłata za wysyłkę (ceny w zł) wg umowy podpisanej z firmą DHL.
 3. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych Towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres Kupującego (Klienta), z tym zastrzeżeniem, że zamówienia i umowy zawarte w skutek ich złożenia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. Zamówienia z dostawą towaru poza terytorium Polski uważa się za niezłożone.
 4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący (Klient) zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki  i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

§5

 Formy płatności

 

 1. Kupujący (Klient) ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy, z zastrzeżeniem, iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia oraz dopisać „płatność ze sklepu internetowego”, 
 2. za pobraniem z zastrzeżeniem, iż :

- przy wyborze dostawy przesyłka kurierską – płatność należy uiścić gotówką, przekazując ja kurierowi w momencie dostawy przesyłki.

 1. Zamówienia nieopłacone (za wyjątkiem opcji „za pobraniem”) przez Kupującego (Klienta) w ciągu 10-dni od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.
 2. W razie wyboru płatności przelewem elektronicznym Kupujący (Klient) zobowiązany jest zapłacić za towary i koszt dostawy w terminie 4-dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Za datę zapłaty  uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego (Klienta), o czym Kupujący (Klient) zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący (Klient) zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłacona kwotę.
 4. Dokonując płatności przelewem elektronicznym, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę. 


§6

 Reklamacja

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1). nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

2). nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3). nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4). została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu  (Klientowi). Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.
 4. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego  (Klienta) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 6. Jeżeli Towar ma wadę,  Kupujący (Klient) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący (Klient) może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.  Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11. Kupujący (Klient) nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12.  Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy  dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

13. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

14. Przepisy nie nakładają specjalnych wymogów dotyczących reklamacji Towaru. Zaleca się jednak podanie przez Kupującego (Klienta) w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

a)      informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

b)      żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

c)      danych kontaktowych składającego reklamację.

Kupujący (Klient) może również skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Kupujący (Klient) może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu 71 30 67 131 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne).

16.  Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego (Klienta). Przyjmuje się iż termin ten wynosi do 14 dni.

17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

19. Kupujący (Klient)  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części § 3 ust. 9 pkt d niniejszego regulaminu.

 

 

§7

 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827),   Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest dostarczany wraz z towarem. Skorzystanie z wzoru, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest obowiązkowe.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na jeden z podanych w § 3 ust. 9 punkt b-d adresów. W przypadku wysłania oświadczenia na adres e-mail Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi zwrotnym e-mailem jego przyjęcie.
 4. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Wrocławskie Zakłady Aparatury Spawalniczej WROZAS Sp. z o.o., ul. Kaczeńcowa 12, 51-180 Wrocław.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci  Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż  w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji  Konsumenta o wykonaniu prawa o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodzi się wyraźnie na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z omawianym zwrotem.
 8. Termin 14 dniowy, o którym mowa w ustępie 6 powyżej może ulec przedłużeniu do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

§8

Gwarancja

 

 1. Na oferowane przez siebie urządzenia spawalnicze Sprzedawca udziela gwarancji prawidłowego działania w okresie 24 miesięcy.
 2. Szczegółowe warunki gwarancji określa każdorazowo karta gwarancyjna dołączona do sprzedawanego produktu.


§9

 Ochrona danych osobowych


1.   Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

2.. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:

a). imię i nazwisko,

b). adres korespondencyjny,

c). numer telefonu,

d). adres e-mail,

e). informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f).. w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

3.. Kupujący (Klient) może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo­- ‑promocyjnych.

4.. Składając zamówienie, Kupujący (Klient) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu realizacji wybranej przez Kupującego (Klienta) formy wysyłki Towaru.

5.. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

6.. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a). ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

b). ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

c). rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

d). innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

7.. Kupującemu (Klientowi) przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:

a). wglądu do swoich danych osobowych,

b). żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 


§ 10
Prawa autorskie i pokrewne

1.. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2.. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3.. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4.. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

 

§ 11
Polityka cookies

1.. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

2.. Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego (Klienta) przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3.. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:

–.. informacje na temat sesji,

–.. ostatnio oglądane produkty.

4.. Kupujący (Klient) w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

 

§ 12
Wyłączenie odpowiedzialności

1.. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2.. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Kupującego (Klienta).

 

§13

 Postanowienia końcowe

 
1.  Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego (Klienta) umowy sprzedaży.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym (Klientem) a Sprzedawcą - Wrocławskie Zakłady Aparatury Spawalniczej „WROZAS” Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu (Klientowi) wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących (Klientów) w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.4spaw.pl.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupujących (Klienta) będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

9. Zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.4spaw.pl, przy czym do zamówień już złożonych stosuje się Regulamin o treści obowiązującej w chwili składania zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat

...................................................................

...................................................................

[w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/umowy o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ......................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) .........................................................................................

Adres konsumenta(-ów) ........................................................................................................

 

................................................

Podpis konsumenta(-ów)

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

Data .............................................................

 

* Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

..................., dn............. 20.... r.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ....................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................

tel. .......................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru ..............................................................................................................

Nazwa towaru .......................................................................................................................

Nr paragonu/faktury ..............................................................................................................

Nr karty gwarancyjnej ............................................................................................................

Ogólna wartość towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ..............................................................................................

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 ............................................

(czytelny podpis reklamującego)

 

 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1.. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a). nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b). nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c). nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d). została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2.. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

3.. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

4.. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

5.. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6.. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

7.. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

8.. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu ................. (koszt połączenia jak za połączenia lokalne).

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Wrocławskie Zakłady Aparatury Spawalniczej „WROZAS” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kaczeńcowej 12, 51-180 Wrocław, tel. 71 30 67 131, e-mail: wrozas@wrozas.pl, fax 71 30 67 132,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy[1], jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), zostaną przez Sprzedawcę zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż  w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji  Konsumenta o wykonaniu prawa o odstąpieniu od umowy.  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


 

SEO

Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0